FORMAT KERTAS KERJA

Pengarang MESTI mengemukakan KERTAS KERJA Penuh.
Butiran-butiran KERTAS KERJA :

1.BAHASA : BAHASA MELAYU / BAHASA INGGERIS

2. FORMAT MS WORD

3. TIDAK MELEBIHI 7000-8000 PERKATAAN  DENGAN STRUKTUR KERTAS KERJA SEPERTI BERIKUT:

i. TAJUK

ii. NAMA PENGARANG DAN AFILIASI

iii. ABSTRAK

iv. KATA KUNCI  (TIDAK MELEBIHI LIMA KATA KUNCI)

v. FONT TIMES NEW ROMAN

vi. SAIZ FONT 12pt

vii. MARGIN 2.5 cm KIRI DAN KANAN

viii. 1.5 BARIS JARAK DALAM FORMAT MS WORD

ix. GAYA FOOTNOTE : CHICAGO STYLE

x. SUMBER RUJUKAN

xi. BIODATA (50 PERKATAAN)

 

 PENDAFTARAN DAN PENYERAHAN ABSTRAK DAN KERTAS KERJA

  •   Penyerahan Tajuk,  Abstrak  dan Keputusan                                                       10 Jun 2017
  •   Penerimaan Kertas Kerja Penuh  Untuk Dimuatkan Dalam Prosiding              1 - 30 Julai 2017

PEMBAYARAN  YURAN

  •   Bayaran Penyertaan (Pembentang & Peserta) - bermula                                  11 Jun 2017 sehingga 15 Ogos 2017                              
  •   Bayaran Early Bird untuk pembentang (lokal & Internasional ) - sehingga    15 Julai 2017

 

Pengarang yang Abstraknya diterima, diminta untuk mengemukakan kertas kerja penuh secara elektronik sebelum atau pada 30 Julai 2017 melalui emel: atalib@usm.my dan azmiarifin@usm.my

 Untuk pertanyaan, sila hubungi:-

Prof. Dato' Dr. Abu Talib Ahmad atalib@usm.my
Dr Azmi Arifin  azmiarifin@usm.my